Etický kodex AIA

 Etický kodex Asociace inkasních agentur

(přijatý 17. března 2011, aktualizovaný 7. prosince 2011)

Při vědomí důležité společenské role se firmy sdružené v Asociaci inkasních agentur zavazují dodržovat následující pravidla:

1. Všechny státní a místní zákony a nařízení budou přísně dodržovány.

2. Osobní nedotknutelnost dlužníka bude respektována za každých podmínek.

3. Obchod bude veden cestou rozvíjející a podporující respekt a důvěru v činnost inkasních agentur.

4. Všechny získané informace budou předmětem ochrany dat .

5. Případy ve správě inkasních agentur budou spravovány rychle, výkonně a profesionálně.

Z pohledu Etického kodexu je přípustné, vhodné a žádoucí:

Zdůrazňovat odpovědnost dlužníka za vznik nesplácené pohledávky, která je vždy větší, než případná spoluzodpovědnost věřitele (například z nepřesného posouzení bonity dlužníka věřitelem)

Upozornit dlužníka na hrozící nebezpečí formou oznámení o možnosti zahájení soudního řízení a s tím souvisejícím nárůstem nákladů za soud či exekuci

Upozornit dlužníka na riziko poškození jeho dobrého jména kvůli špatné platební morálce

Inkasovat od dlužníka přiměřené náklady věřitele nebo inkasní agentury, neboť jeho platební nevůlí či neschopností vznikla na straně věřitele prokazatelná škoda z prodlení

individuální či automatizované volání (call-centra) mimo pracovní dobu (max. do 22:00 hod. večerní)

automatizované zasílání SMS zpráv či připomínek, využití všech dalších komunikačních nástrojů

osobní návštěvy dlužníků včetně přímého inkasa dlužných částek, samozřejmě vždy proti dokladu o zaplacení

provádění terénních inspekcí a osobních návštěv v sídle či bydlišti dlužníka

dotazování u zaměstnavatelů nebo sousedů v aktuálním bydlišti dlužníka za předpokladu zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích

pokud je inkasní agentura sama věřitelem (například po odkupu pohledávek), vyměňovat údaje o takových dlužnících v rámci registrů dlužníků

pokud je dlužník právnickou osobou, sdělovat třetím stranám (a to i za úplatu), že je dlužníkem, pokud tím nebudou porušeny platné zákony a nařízení

 

Z pohledu Etického kodexu je nepřípustné:

dlužníka jakkoliv osobně ponižovat

vydávat se za exekutory, advokáty, konkurzní správce, notáře, policii nebo jiné osoby s činností jasně vymezenou zákonem nebo takový dojem vyvolávat nebo podporovat

vstupovat do domu nebo bytu domnělých nebo skutečných dlužníků bez jejich souhlasu či dokonce přes jejich odpor

domáhat se osobního jednání s dlužníky v době nočního klidu.

informovat spolupracovníky, sousedy či další třetí osoby, které s dluhem nemají nic společného či k jednání nebyli zmocněni jak o existenci dluhu, tak o jeho podrobnostech

pokud je dlužník fyzickou osobou, zveřejňovat údaje o dlužníkovi či poskytovat jakékoliv další detaily týkající se dluhu třetím osobám, vylepovat či jinak oznamovat fakt, že dotyčná osoba je dlužníkem

po úhradě částky komunikované dlužníkovi jako dluh dodatečně vymáhat další příslušenství pokud jeho výpočet (například v závislosti na datu úhrady dlužníkem) není vymezen v komunikaci k dlužníkovi. Například je nepřípustné vymáhat úroky z prodlení poté, co byl dlužník upomínán pouze o výši jistiny dluhu

pokud bude dluh věřitelem zveřejněn v registru dlužníků do kterého nemá inkasní agentura přístup, vytvářet dojem, že sama inkasní agentura zajistí zveřejnění dluhu

pokud bude v dalším kroku pohledávka řešena soudní cestou žalobou věřitele nebo právní kanceláře, vytvářet dojem, že sama inkasní agentura zažaluje dluh či vykoná exekuci

uzavírat jakékoliv kartelové či podobné dohody napříč trhem

nepodloženě pomlouvat konkurenční inkasní agentury

jakékoli korupční jednání

neúměrně zdržovat či uměle protahovat mimosoudní řízení

fakturovat věřiteli náklady nebo odměnu inkasní agentury pokud na takovou možnost nebyl předem zřetelně upozorněn a částku nelze jednoznačně vypočíst ze smlouvy

v komunikaci s dlužníkem záměrně uvádět lživé informace

 

Z pohledu Etického kodexu inkasní agentura musí:

nést plnou zodpovědnost za znalost a dodržování všech zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s její činností

plnit zákonnou informační povinnost zveřejněním účetních výkazů do 1 roku od konce příslušného účetního období

vést průhledné a pravdivé účetnictví

dbát na své dobré obchodní jméno a vlastní pověst, hájit zájmy klientů a věřitelů a v konkurenčním prostředí a v cenové politice zachovávat principy fair play

vést oddělené bankovní účty pro inkaso pohledávek svých klientů

prostředky inkasované na bankovní účty agentury bez zbytečného prodlení vyúčtovat a převést věřiteli, pokud tato agenda není smluvně ošetřena jinak

v komunikaci s dlužníkem zřetelně oddělovat úkony, které provede sama a úkony, které doporučí nebo se domnívá, že provede věřitel nebo jiná třetí osoba

být řádně nahlášena u Úřadu na ochranu osobních údajů jako zpracovatel a uchovatel osobních dat

pokud realizuje výměnu dat o dlužnících, provádět ji vždy v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů

vyvíjet maximální snahu o co nejrychlejší řešení pohledávek klientů

na žádost klienta poskytnout informace o vykonaných inkasních úkonech

jednoznačně smluvně definovat cenu za své služby pro klienta. Standardem odměňování za inkasní činnost je procento z vymožené pohledávky pro věřitele. Pokud se inkasní agentura s klientem dohodne i na jiné formě úhrady jejích služeb (například na ceně za inkasní úkon), musí být toto jednoznačně stanovené ve smlouvě písemnou formou

dbát na řádné proškolení zaměstnanců a snažit se maximálně podporovat své klienty a věřitele

nést plnou zodpovědnost za chování svých zaměstnanců v otázkách upravených Etickým kodexem a rovněž spoluzodpovědnost za naplňování Etického kodexu jejími subdodavateli

bezodkladně informovat věřitele, pokud dlužník věrohodně zpochybní existenci nebo výši dluhu

Příspěvek byl publikován v rubrice Etický kodex. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..