Etický kodex AIA

Etický kodex Asociace inkasních agentur

Při vědomí důležité společenské role se firmy sdružené v Asociaci inkasních agentur zavazují dodržovat následující pravidla:

1.      Všechny státní a místní zákony a nařízení budou přísně dodržovány.

2.      Osobní nedotknutelnost dlužníka bude respektována za každých podmínek.

3.      Obchod bude veden cestou rozvíjející a podporující respekt a důvěru v činnost inkasních agentur.

4.      Všechny získané informace budou předmětem  ochrany dat .

5.      Případy  ve správě inkasních agentur budou spravovány rychle, výkonně a profesionálně.

Z pohledu Etického kodexu je přípustné, vhodné a žádoucí:

 • Zdůrazňovat odpovědnost dlužníka za vznik nesplácené pohledávky, která je vždy větší, než případná spoluzodpovědnost věřitele (například z nepřesného posouzení bonity dlužníka věřitelem)
 • Upozornit dlužníka na hrozící nebezpečí formou oznámení o možnosti zahájení soudního řízení a s tím souvisejícím nárůstem nákladů za soud či exekuci
 • Upozornit dlužníka na riziko poškození jeho dobrého jména kvůli špatné platební morálce
 • Inkasovat od dlužníka přiměřené náklady věřitele nebo inkasní agentury, neboť jeho platební nevůlí či neschopností vznikla na straně věřitele prokazatelná škoda z prodlení
 • individuální či automatizované volání (call-centra) mimo pracovní dobu (max. do 22:00 hod. večerní)
 • automatizované zasílání SMS zpráv či připomínek, využití všech dalších komunikačních nástrojů
 • osobní návštěvy dlužníků včetně přímého inkasa dlužných částek, samozřejmě vždy proti dokladu o zaplacení
 • provádění terénních inspekcí a osobních návštěv v sídle či bydlišti dlužníka
 • dotazování u zaměstnavatelů nebo sousedů v aktuálním bydlišti dlužníka za předpokladu zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích
 • pokud je inkasní agentura sama věřitelem (například po odkupu pohledávek), vyměňovat údaje o takových dlužnících v rámci registrů dlužníků
 • pokud je dlužník právnickou osobou, sdělovat třetím stranám (a to i za úplatu), že je dlužníkem, pokud tím nebudou porušeny platné zákony a nařízení

Z pohledu Etického kodexu je nepřípustné:

 • dlužníka jakkoliv osobně ponižovat
 • vydávat se za exekutory, advokáty, konkurzní správce, notáře, policii nebo jiné osoby s činností jasně vymezenou zákonem nebo takový dojem vyvolávat nebo podporovat
 • vstupovat do domu nebo bytu domnělých nebo skutečných dlužníků bez jejich souhlasu či dokonce přes jejich odpor
 • domáhat se osobního jednání s dlužníky v době nočního klidu.
 • informovat spolupracovníky, sousedy či další třetí osoby, které s dluhem nemají nic společného či k jednání nebyli zmocněni jak o existenci dluhu, tak o jeho podrobnostech
 • pokud je dlužník fyzickou osobou, zveřejňovat údaje o dlužníkovi či poskytovat jakékoliv další detaily týkající se dluhu třetím osobám, vylepovat či jinak oznamovat fakt, že dotyčná osoba je dlužníkem
 • po úhradě částky komunikované dlužníkovi jako dluh dodatečně vymáhat další příslušenství pokud jeho výpočet (například v závislosti na datu úhrady dlužníkem) není vymezen v komunikaci k dlužníkovi. Například je nepřípustné vymáhat úroky z prodlení poté, co byl dlužník upomínán pouze o výši jistiny dluhu
 • pokud bude dluh věřitelem zveřejněn v registru dlužníků do kterého nemá inkasní agentura přístup, vytvářet dojem, že sama inkasní agentura zajistí zveřejnění dluhu
 • pokud bude v dalším kroku pohledávka řešena soudní cestou žalobou věřitele nebo právní kanceláře, vytvářet dojem, že sama inkasní agentura  zažaluje dluh či vykoná exekuci
 • uzavírat jakékoliv kartelové či podobné dohody napříč trhem
 • nepodloženě pomlouvat konkurenční inkasní agentury
 • jakékoli korupční jednání
 • neúměrně zdržovat či uměle protahovat mimosoudní řízení
 • fakturovat věřiteli náklady nebo odměnu inkasní agentury pokud na takovou možnost nebyl předem zřetelně upozorněn a částku nelze jednoznačně vypočíst ze smlouvy

Z pohledu Etického kodexu inkasní agentura musí:

 • nést plnou zodpovědnost za znalost a dodržování všech zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s její činností
 • plnit zákonnou informační povinnost zveřejněním účetních výkazů do 1 roku od konce příslušného účetního období
 • vést průhledné a pravdivé účetnictví
 • dbát na své dobré obchodní jméno a vlastní pověst, hájit zájmy klientů a věřitelů a v konkurenčním prostředí a v cenové politice zachovávat principy fair play
 • vést oddělené bankovní účty pro inkaso pohledávek svých klientů
 • prostředky inkasované na bankovní účty agentury bez zbytečného prodlení vyúčtovat a převést věřiteli, pokud tato agenda není smluvně ošetřena jinak
 • v komunikaci s dlužníkem zřetelně oddělovat úkony, které provede sama a úkony, které doporučí nebo se domnívá, že provede věřitel nebo jiná třetí osoba
 • být řádně nahlášena u Úřadu na ochranu osobních údajů jako zpracovatel a uchovatel osobních dat
 • pokud realizuje výměnu dat o dlužnících, provádět ji vždy v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
 • vyvíjet maximální snahu o co nejrychlejší řešení pohledávek klientů
 • na žádost klienta poskytnout informace o vykonaných inkasních úkonech
 • jednoznačně smluvně definovat cenu za své služby pro klienta. Standardem odměňování za inkasní činnost je procento z vymožené pohledávky pro věřitele. Pokud se inkasní agentura s klientem dohodne i na jiné formě úhrady jejích služeb (například na ceně za inkasní úkon), musí být toto jednoznačně stanovené ve smlouvě písemnou formou
 • dbát na řádné proškolení zaměstnanců a snažit se maximálně podporovat své klienty a věřitele
 • nést plnou zodpovědnost za chování svých zaměstnanců v otázkách upravených Etickým kodexem a rovněž spoluzodpovědnost za naplňování Etického kodexu jejími subdodavateli

Přijat 17. března 2011

Zdroj: Asociace inkasních agentur

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Etický kodex. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..