Etický kodex Charity

Etický kodex Charity

I. Úvod

Charita Česká republika (dále jen CHČR) si váží a vždy respektuje zájmy všech, koho se mohou dotýkat její aktivity. Tento přístup patří k jejím základním hodnotám, které musí chránit a rozvíjet. Základním cílem CHČR je pomoc potřebným na území České republiky, ale důležitou součástí charitní práce je rovněž humanitární a rozvojová pomoc poskytovaná do zahraničí.

II. Hodnoty CHČR

CHČR čerpá svou inspiraci z evangelia a na něm založeného katolického učení.
Významnými hodnotami pro nás jsou zejména:

 • Důstojnost člověka
 • Rovnost pohlaví
 • Pomoc lidem v nouzi
 • Solidarita
 • Respekt k odlišnosti
 • Zodpovědnost vůči dárcům

CHČR se zaměřuje se na hodnotu každé lidské bytosti a solidaritu, která by každému umožnila důstojné žití, bez ohledu na věk, pohlaví, sexuální orientaci, původ, náboženství nebo politické přesvědčení. CHČR věří ve vlastní sílu lidí a podporuje iniciativu, která vychází z lidí samotných.

III. Dodržování právních předpisů

CHČR vždy jedná v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a, pokud nastane taková situace, tak i jiných zemí.

IV. Pracovníci – zaměstnanci

CHČR si váží svých profesionálních i dobrovolných pracovníků a považuje je za svůj nejvzácnější zdroj pro naplňování svého poslání. Pečuje o jejich rozvoj a poskytuje jim všemožnou podporu při jejich mnohdy nelehké práci.
CHČR vybírá a přijímá své pracovníky, zaměstnává je, přistupuje k nim a svěřuje jim pracovní funkce na základě rovné příležitosti, založené výlučně na jejich schopnostech, kvalifikaci a pracovním výkonu.
Jakákoliv diskriminace je zakázána.
CHČR zajišťuje, aby všichni pracovníci věděli, jak fungují vnitřní procesy uvnitř společnosti a jaká práce je od nich očekávána.
CHČR vyžaduje od svých pracovníků, aby jednali jejím jménem a vykonávali svou práci na vysoké profesionální a etické úrovni v souladu s jejím posláním a hodnotami.
CHČR odmítá (sexuální) vydírání, agresi a diskriminaci z důvodu rasy, věku, životní filozofie, náboženství, politického přesvědčení, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu a invalidity jako formy nežádoucího chování. CHČR se zavazuje předcházet a bojovat proti těmto formám nežádoucího chování v každodenní praxi a rovněž vypracováním příslušné politiky.

V. Partnerské organizace

Jednotlivé organizace sdružené v CHČR jsou přirozenými partnery při dosahování hlavního cíle činnosti. CHČR je však otevřena partnerské spolupráci se všemi organizacemi, které usilují o účinnou pomoc všem lidem v nouzi. Partnerství s ostatními charitními organizacemi v celosvětovém měřítku je základem pro poskytování humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí.

VI. Zřizovatel

Zřizovatelem CHČR je Česká biskupská konference.
CHČR je právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva (kánon 312, 313). Je součástí (útvarem) římskokatolické církve registrované v České republice podle zák. č. 3/2002 Sb., od níž odvozuje svou právní subjektivitu a evidované podle zák. 3/2002 Sb.

VII. Příjemci pomoci

CHČR poskytuje podle svých možností svoji pomoc všem lidem v nouzi bez rozdílu náboženství, rasy, pohlaví, věku, přesvědčení a společenského postavení. Chce stát nablízku všem, kteří to potřebují. Chce je doprovázet a pomáhat jim dosáhnout důstojných podmínek života. Zasazuje se o jejich nezadatelná práva.

VIII. Získávání finančních prostředků

CHČR získává finanční prostředky pro svoji činnost od soukromých osob, nevládních institucí, církví, společností, státních úřadů a institucí, evropských a mezinárodních institucí a vlád.
CHČR si je vědoma, že prostředky, kterými disponuje, jsou propůjčeny díky štědrosti dárců a vědomí sociální zodpovědnosti různých institucí. Jsou to především oni, kterým se zodpovídá za jejich nejvhodnější použití ve shodě s účelem, na který byly poskytnuty. Výrazem zodpovědnosti je rychlé a přesné informování o způsobu a množství použitých prostředků a plnění dohodnutých závazků vůči dárcům.

IX. Dodavatelé a další partneři

Se všemi, kteří pomáhají naplňovat naše poslání, má CHČR rovnoprávné vztahy při zachování vzájemné úcty a respektu. Takové vztahy jsou tvořeny na základě spravedlivých podmínek, důvěry a odpovědnosti.

X. Veřejné záležitosti

CHČR se jako součást Římsko-katolické církve vyjadřuje k veřejným záležitostem ve shodě s evangelním poselstvím a se sociálním učením církve. Ve svých postojích se snaží především hájit zájmy svých klientů, partnerů a dárců.

XI. Politika rovnosti pohlaví

CHČR chce stejné možnosti rozvoje pro ženy a muže. Svoji politiku rovnosti pohlaví uplatňuje v rámci své vlastní organizace a její podporu vyjadřuje i formou podpory partnerským organizacím a poskytováním informací veřejnosti.

XII. Etický kodex pracovníků Charity Česká republika

 • Pracovník CHČR respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, pohlaví, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Služby, které pracovník poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni.
 • Jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů.
 • Pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku k CHČR.
 • Dodržuje veškeré právní předpisy a jedná ve shodě se směrnicemi a jinými závaznými dokumenty CHČR.
 • Respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vykonává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb.
 • S partnery a dodavateli jedná s úctou a respektem, plní dohodnuté závazky a totéž vyžaduje i od nich.
 • Vždy sleduje především zájem dobra klientů a kvality poskytovaných služeb.
 • Pracovník CHČR dbá dobrého jména organizace, odděluje svoje osobní postoje a postoje organizace, jsou-li odlišné.
 • Pracovníci CHČR neposkytují třetím stranám žádné informace, které by mohly vést k situacím, jež by ohrozily život určitých skupin obyvatelstva nebo kolegů.
 • Pracovníci CHČR nepřijímají žádné materiální ani nemateriální výhody od třetích stran oplátkou za služby poskytované v rámci jejich práce.
 • Pracovník CHČR respektuje obyvatelstvo a kulturu (standardy, hodnoty a pravidla) hostitelské země, za podmínky že tyto nejsou v rozporu s mezinárodní úmluvou o lidských právech.
 • Mezery v legislativě hostitelského státu neospravedlňují špatné chování pracovníka CHČR.
 • Pracovníci CHČR respektují přesvědčení, životní styl a náboženství místního obyvatelstva a kolegů a jednají v tomto ohledu diplomatickým způsobem.
 • Pracovník CHČR svým jednáním nezadává příčinu k podezření místním orgánům, což by mohlo ohrozit jeho pobyt v (hostitelském) státu, jeho funkci nebo dokonce další působení CHČR.

Zdroj: Charita Česká republika

Příspěvek byl publikován v rubrice Etický kodex. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář: Etický kodex Charity

 1. Miriam napsal:

  Je velká škoda, že tento etický kodex nedodržují ani ředitelé jednotlivých oblastních organizací. Taková paní Macková z Malé Morávky ten kodex zcela jistě ani nečetla, natož aby se jim řídila. Člověk, který vidí jen sebe a peníze u Charity nemá co dělat, ale co naplat, vedení si ji drží stůj co stůj. Pak ale ten Váš kodex je pouhý cár papíru a snůška lží..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..