Etický kodex KHS

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ

Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

I.
Základní ustanovení

Zaměstnanec vykonává svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony a dalšími právními předpisy a vnitřními předpisy KHS, a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními tohoto kodexu.

Zákonnost při rozhodování, rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám, profesionalita, nestrannost a odpovědnost jsou základními zásadami, které je povinen každý zaměstnanec KHS ctít a vytvářet tak základ pro budování a udržení důvěry veřejnosti.

II.
Obecné zásady

Zaměstnanec činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně, na základě jejich skutkové podstaty,

přihlížeje pouze k právně relevantním skutečnostem, a bez zbytečných průtahů. Nejedná svévolně k újmě jakékoli osoby, skupiny osob nebo orgánu či složky právnické osoby, ale naopak prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů.

V pracovní době se zaměstnanec věnuje výlučně plnění pracovních úkolů a povinností s plným vynaložením svých sil a schopností. K výkonu své pracovní činnosti přistupuje tvořivě a iniciativně, s veškerou svojí invencí. V rámci své kompetence činí vše pro úplné, přesné a včasné plnění svěřených pracovních úkolů. Odpovídá za spolehlivost a správnost dokladů, které vytváří.

Zaměstnanec usiluje o zajištění maximálně efektivního a ekonomického spravování a využívání finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny k plnění pracovních úkolů. V případě, že by zaměstnanec zjistil ztrátu nebo újmu na majetku KHS, oznámí tuto skutečnost svému nadřízenému.

Zaměstnanec se neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje. Při výkonu činnosti politické nebo veřejné dbá, aby tato činnost nenarušila důvěru občanů v jeho schopnost nestranně vykonávat své pracovní povinnosti. Pokud si není zaměstnanec jistý, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem jeho zaměstnání v KHS, projedná záležitost se svým nadřízeným.

Zaměstnanec se vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, které by mohly snížit důvěru ve veřejnou správu v očích veřejnosti, nebo dokonce zavdat příčinu k vydírání zaměstnance v důsledku jeho jednání v rozporu s právními předpisy nebo etickými normami.

III.
Jednání s občany

Služba veřejnosti musí být co nejefektivnější. Zaměstnanec proto své pracovní činnosti vykonává na vysoké odborné úrovni, kterou je nutné si studiem průběžně prohlubovat, s nejvyšší mírou slušnosti, ochoty a bez jakýchkoli předsudků rasových, národnostních, náboženských, politických nebo jiných. Zaměstnanec jedná korektně, zdvořile a vstřícně s klienty, s ostatními zaměstnanci úřadu, se zaměstnanci jiných orgánů veřejné správy a jinými vnějšími partnery KHS.

Zaměstnanec se při plnění svých pracovních úkolů chová tak, aby naplňoval Principy dobré správy, jež formuloval Veřejný ochránce práv v deseti bodech, které tvoří přílohu tohoto příkazu. Tyto principy každý zaměstnanec KHS ve své každodenní činnosti při službě veřejnosti důsledně uplatňuje.

IV.
Jednání se spolupracovníky

Společným úsilím vytvářejí zaměstnanci v pracovních týmech atmosféru spolupráce a důvěry. Rozdílnost v názorech nevyjadřují s osobní zaujatostí. Případné pracovní spory řeší věcně, kultivovaně a otevřeně s přímými nadřízenými a jejich rozhodnutí respektují. Vedoucí zaměstnanci uplatňují vůči zaměstnancům rovný přístup s důrazem na hodnocení dle odvedené práce. Jsou si vědomi nezbytnosti dobře připraveného a kvalifikovaného zaměstnaneckého potenciálu a umožňují zaměstnancům další vzdělávání v zájmu efektivní práce. Dohlížejí na využití odborných znalostí všech podřízených pracovníků a na jejich plnoprávné začlenění do pracovního kolektivu.

V.
Protikorupční jednání

Zaměstnanec nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit rozhodování ve věci či narušit jeho profesionální přístup k věci, ani taková, jež by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.

Zaměstnanec jedná tak, aby se v souvislosti se svým zaměstnáním v KHS nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán oplatit prokázanou laskavost nebo které by ho činilo přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob. Pokud by byla zaměstnanci v souvislosti s jeho zaměstnáním v KHS nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje svého nadřízeného.

VI.
Zneužití úředního postavení

Zaměstnanec nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení, ani informace získané při výkonu zaměstnání pro svůj soukromý zájem. Soukromým zájmem se rozumí snaha o získání jakékoliv výhody pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy. Je jeho povinností vyhnout se

konfliktům jeho soukromého zájmu s jeho postavením zaměstnance KHS a předcházet takovým situacím, které mohou podezření z konfliktu zájmů vyvolat.

Zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením v KHS, pokud mu to neumožňuje zákon. V případě, že by byl zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právem, nebo způsobem, který by představoval možnost zneužití úřední moci, musí takové jednání odmítnout a tuto skutečnost oznámit svému nadřízenému.

Informace získané při výkonu zaměstnání je třeba pokládat za důvěrné a poskytovat jim příslušnou ochranu při respektování práva veřejnosti na přístup k informacím v rozsahu daném příslušnými právními předpisy.

Zaměstnanec neuvádí vědomě v omyl ani veřejnost, ani ostatní zaměstnance úřadu. Informace, které poskytuje, musí být úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné. Pokud k tomu není oprávněn z titulu své funkce, je povinen tazateli sdělit, který vedoucí zaměstnanec KHS je oprávněn příslušnou informaci poskytnout.

VII.
Závěrečná ustanovení

Tento kodex je závazný pro všechny zaměstnance KHS. Přestože představuje především morální závazek zaměstnanců k určitému chování a jednání a z tohoto důvodu neobsahuje žádná vlastní sankční opatření, bude v určitých případech možné kvalifikovat jeho nerespektování jako porušení pracovní kázně se všemi právními důsledky s tím spojenými. Dodržování zásad v tomto kodexu obsažených je součástí hodnocení práce zaměstnanců KHS.

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

Příspěvek byl publikován v rubrice Etický kodex. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..