Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy
Preambule

Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost  všech postupů a rovný přístup   ke všem fyzickým i právnickým osobám. Smyslem tohoto kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve veřejnou správu.
Účelem      Etického      kodexu      úředníků      a      zaměstnanců      veřejné       správy
(dále   jen   „Kodex“)   je   vymezit   a podporovat   žádoucí   standardy   chování   úředníka a
zaměstnance veřejné správy ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.

Úředník     a     zaměstnanec     veřejné     správy     zachovává     věrnost     zásadám
práva a    spravedlnosti    vyplývajícím    z evropského    kulturního    a    historického
dědictví, jedná v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, zachovává úctu a
loajalitu k České republice, jakož i k úřadu a ostatním úředníkům a zaměstnancům veřejné správy.
Článek 1
Zákonnost
(1)        Úředník   a   zaměstnanec   veřejné   správy   plní   úkoly   veřejné   správy   v
souladu s  ústavním  pořádkem,  se  zákony   a ostatními   právními   předpisy   a   s právem
Evropské unie, jakož i s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

(2)       Při plnění úkolů veřejné správy jedná úředník a zaměstnanec veřejné správy pouze v
rozsahu zákonem svěřené pravomoci orgánu veřejné správy a v souladu s jejím účelem.
Článek 2
Rozhodování
(1)        V mezích        zákona        úředník        a        zaměstnanec        veřejné
správy vždy volí nejvhodnější řešení s ohledem na veřejný zájem a na rozhodné okolnosti konkrétního
případu. Dbá na to, aby rozhodnutí nemohlo být z objektivního hlediska vnímáno jako nespravedlivé.
Do práv osob úředník a zaměstnanec veřejné správy zasahuje jen za podmínek stanovených
zákonem                 a                  v nezbytném                  rozsahu, nutném k
dosažení účelu sledovaného veřejným zájmem, k jehož ochraně mu byla pravomoc
svěřena.

(2)       Při volbě nejvhodnějšího postupu úředník a zaměstnanec veřejné správy respektuje v mezích
právních      předpisů      též      koncepce,      priority       a       cíle       úřadu,
jeho vnitřní předpisy a pokyny nadřízených vydané v souladu s tímto kodexem.

Článek 3
Profesionalita

(1) Výkon veřejné správy je službou veřejnosti. Úředník a zaměstnanec veřejné správy vykonává
veřejnou správu na vysoké odborné úrovni, kterou si prohlubuje průběžným studiem, s nejvyšší mírou
slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků, v souladu se zásadou rovných
příležitostí bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo
jiné charakteristiky. Nepřipouští diskriminaci či obtěžování. Za kvalitu své práce a za rozvíjení
svých odborných znalostí je osobně odpovědný a své vzdělání si studiem průběžně prohlubuje.

(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy jedná korektně s ostatními spolupracovníky i se
zaměstnanci         jiných         orgánů         veřejné         správy,         respektuje
znalosti a zkušenosti svých kolegů i jiných odborníků a účinně je využívá i pro svůj odborný růst.

(3) Ve vztahu k veřejnosti jedná úředník a zaměstnanec veřejné správy s nejvyšší mírou zdvořilosti,
vstřícnosti a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.

Článek 4
Nestrannost

(1)    Úředník   a   zaměstnanec   veřejné   správy   dbá   na   to,   aby   jeho   rozhodování
bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu s veřejným zájmem. Při rozhodování
nesmí úředník  a zaměstnanec veřejné správy preferovat osobní či skupinové zájmy ani se nechat
ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Úředník a zaměstnanec veřejné
správy se zdrží také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování.

(2)    Ve shodných nebo podobných případech jedná úředník a zaměstnanec veřejné správy tak, aby
mezi jednotlivými postupy nevznikaly rozdíly, jež není možno odůvodnit objektivními skutečnostmi,
zejména konkrétními okolnostmi daného případu.

(3) Úředník a zaměstnanec veřejné správy vystupuje vůči účastníkům právních vztahů objektivně tak,
aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech, informuje je srozumitelně;        veškerá
hodnocení        provádí        profesionálně,         objektivně, bez     emocí     a     bez
sledování     osobního     prospěchu     a     v souladu     s právem a spravedlností.

Článek 5
Rychlost a efektivita

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy vyřizuje pracovní záležitosti zodpovědně, bez zbytečných
průtahů, nejpozději v zákonem stanovených lhůtách.

(2)    Při   plnění   jemu   svěřených   úkolů   postupuje   úředník    a   zaměstnanec    tak, aby
stranám ani úřadu nevznikaly zbytečné náklady.

Článek 6
Střet zájmů

(1)      Úředník a zaměstnanec veřejné správy svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl
vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávaného funkčního zařazení. Soukromý
zájem           zahrnuje           jakoukoliv           výhodu           pro            něj, jeho
rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní
nebo politické vztahy.
(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že se bude odvolávat na
svou pozici nebo funkci ve věcech, které nesouvisejí s plněním jemu svěřených úkolů při výkonu
veřejné správy.

(3)   Úředník   a    zaměstnanec    veřejné    správy    se    nezúčastní    žádné    činnosti,
která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje.

(4)   Pokud si úředník a zaměstnanec veřejné správy není jistý, zda jde o úkony slučitelné s jeho
podílem na výkonu veřejné správy, projedná záležitost se svým nadřízeným.

Článek 7
Korupce

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s rozhodováním
přijímat        ani        vyžadovat        dary        či         jiná         zvýhodnění
pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu
svěřených úkolů v oblasti veřejné správy, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování.
Dary nebo výhody poskytované úředníku a zaměstnanci veřejné správy zaměstnavatelem tímto nejsou
dotčeny.

(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy jedná tak, aby se při plnění jemu svěřených úkolů       v
oblasti       veřejné        správy        nedostal        do postavení,        ve        kterém by
byl    zavázán    nebo    se    cítil    být     zavázán     oplatit     službu     či
laskavost, která mu byla prokázána.

(3) Úředník a zaměstnanec veřejné správy se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného
vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.

(4)      Jakékoli    korupční   jednání   nebo   podezření   na   takové   jednání,   o   kterém se
úředník    a    zaměstnanec    veřejné    správy    dozvěděl    hodnověrným    způsobem, je
úředník  a  zaměstnanec  veřejné  správy  povinen   oznámit   svému   nadřízenému nebo orgánu
činnému v trestním řízení. Dále je úředník a zaměstnanec veřejné správy povinen bezodkladně oznámit
nabídnutí či získání neoprávněné výhody.

(5)        Ve    všech    případech,    kdy   by    mohla    vzniknout    pochybnost,    zda
úředník a zaměstnanec veřejné správy postupuje v souladu s tímto článkem, informuje úředník a
zaměstnanec veřejné správy svého nadřízeného a postupuje dle jeho pokynů.

Článek 8
Nakládání se svěřenými prostředky

Úředník a zaměstnanec veřejné správy vynakládá, v souladu s právními předpisy, veškeré úsilí, aby
zajistil           maximálně           efektivní           a           ekonomické
spravování a  využívání  finančních  zdrojů  a  zařízení,  které   mu   byly   svěřeny,   jakož   i
služeb, které     mu     byly     poskytnuty.     S těmito     svěřenými     prostředky
nakládá     efektivně a hospodárně.

Článek 9
Mlčenlivost

(1)      Úředník a zaměstnanec veřejné správy zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se
dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů veřejné správy, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost
zaměstnavatele. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření na
korupční jednání.

(2)        Úředník    a    zaměstnanec    veřejné    správy    je    povinen    zachovat
mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu úřední činnosti, zejména o osobních
údajích nebo utajovaných informacích v rozsahu stanoveném právními předpisy, pokud není této
povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěn.

Článek 10

Informování veřejnosti
Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy poskytuje při plnění svých úkolů pravdivé a úplné
informace v souladu s právními předpisy. Informace o činnosti orgánu veřejné správy, plnění jeho
funkcí, jakož i další informace určené veřejnosti sděluje za orgán veřejné správy úředník a
zaměstnanec veřejné správy, který je k tomu určen.

Článek 11
Veřejná činnost

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy jedná při výkonu veřejné správy  politicky nestranným
způsobem. Úředník a zaměstnanec veřejné správy nevykonává veřejnou činnost, která by mohla narušit
důvěru veřejnosti v jeho schopnost nestranně plnit úkoly veřejné správy.

(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy se v soukromém životě vyhýbá  takovým činnostem, chování a
jednání, která by mohla snížit důvěru ve veřejnou správu v očích veřejnosti         nebo
dokonce         zavdat         příčinu         k ovlivňování         úředníka a zaměstnance veřejné
správy. Jedná tak, aby jeho chování přispívalo k dobré pověsti úřadu veřejné správy.

Článek 12
Reprezentace

(1)     Úředník     a     zaměstnanec     veřejné      správy      užívá      v zaměstnání
oděv, který je adekvátní jeho práci a odpovídá vážnosti jeho úřadu.

(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy jedná s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho
sociálním schopnostem a komunikačním potřebám, a respektuje jeho individualitu.         Veškerá
jednání         s dotčenými         osobami         vede         úředník a  zaměstnanec
veřejné  správy  taktně   a   způsobem,   který   respektuje   důstojnost těchto osob.

(3) Úředník  a zaměstnanec veřejné správy svým jednáním a vystupováním podporuje důvěryhodnost a
vážnost úřadu.

Článek 13
Uplatnitelnost a vymahatelnost

Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce       a
pracovním       řádu.       Zásadní       porušování        bude        posuzováno jako porušení
zákoníku práce, resp. pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy dodržuje stanovené etické zásady, aktivně podporuje etické
jednání a podílí se na vytváření protikorupčního prostředí. Uvědomuje si, že selhání jednotlivce v
oblasti etiky má dopad na veřejnou správu jako celek, a proto jde ostatním příkladem.

(2) Poukáže-li úředník a zaměstnanec veřejné správy oprávněně na neetické chování, nebude mít jeho
jednání negativní důsledky v pracovněprávních vztazích.

(3) Respektování zásad etiky je věcí profesionální cti úředníka a zaměstnance veřejné správy. Bez
jejich dodržování a dodržování Kodexu nelze dostát profesionální povinnosti úředníka a zaměstnance
veřejné správy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Etický kodex. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..