Etický kodex zaměstnance Ministerstva vnitra

Etický kodex zaměstnance Ministerstva vnitra

Preambule

Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec Ministerstva vnitra ctít
a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti ve veřejnou správu,
jsou zákonnost při rozhodování a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým
osobám.
Účelem Etického kodexu zaměstnance Ministerstva vnitra (dále jen „Kodex“) je
vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnanců Ministerstva vnitra
ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.

Článek 1

Kodex je závazný pro zaměstnance zařazené na Ministerstvu vnitra,
Policejním prezidiu České republiky a útvarech Policie České republiky s celostátní
působností (dále jen „zaměstnanec“).

Článek 2

Zákonnost

I. Zaměstnanec plní úkoly veřejné správy v souladu s ústavním pořádkem, se
zákony a ostatními právními předpisy, jakož i s mezinárodními smlouvami, kterými je
Česká republika vázána.

II. Při plnění úkolů veřejné správy jedná zaměstnanec pouze v rozsahu zákonem
svěřené pravomoci orgánu veřejné správy a řídí se interními akty řízení.

III. Do práv osob zasahuje zaměstnanec v jednotlivých
případech jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.

Článek 3

Obecné zásady

I. Výkon veřejné správy je službou veřejnosti. Zaměstnanec vykonává veřejnou
správu na vysoké odborné úrovni, kterou si studiem průběžně prohlubuje, s nejvyšší
mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.

II. Zaměstnanec jedná korektně s ostatními spolupracovníky i se zaměstnanci
jiných orgánů veřejné správy.

Článek 4

Nestrannost

I. Zaměstnanec dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní, nestranné a
přijaté řešení bylo vždy v souladu s veřejným zájmem5. Při rozhodování nesmí
zaměstnanec preferovat osobní či skupinové či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Zdrží se při výkonu práce také všeho,
co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování.

II. Ve shodných nebo podobných případech jedná tak, aby mezi jednotlivými
postupy nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Článek 5

Zásada rychlosti a efektivity

I. Zaměstnanec vyřizuje pracovní záležitosti bez zbytečných průtahů v zákonem
stanovených lhůtách.

II. Při plnění úkolů veřejné správy postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné
náklady.

Článek 6

Střet zájmů

I. Zaměstnanec svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven
možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávané pracovní pozice a získal tak
neoprávněný prospěch či výhodu pro sebe nebo někoho jiného.

II. Zaměstnanec nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že se bude odvolávat na svou
pozici nebo funkci ve věcech, které nesouvisejí s plněním jemu svěřených úkolů při
výkonu veřejné správy.

III. Pokud si zaměstnanec není jistý, zda jde o činnost slučitelnou s jeho podílem
na výkonu veřejné správy, projedná záležitost se svým nadřízeným.

Článek 7

Zákaz korupčního jednání

I. Zaměstnanec nesmí v souvislosti s obstaráváním věcí veřejného zájmu
přijímat ani vyžadovat dary či jiná neoprávněná zvýhodnění pro sebe nebo někoho
jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu
svěřených úkolů v oblasti veřejné správy, objektivního hodnocení věci a nestranného
rozhodování. Dary nebo výhody poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem tímto
nejsou dotčeny.

II. Zaměstnanec jedná tak, aby se při plnění úkolů veřejné správy nedostal
do postavení, ve kterém by byl zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla
prokázána. Zároveň se vyvaruje vytváření známostí a vzájemně závislých vztahů, jež
by mohly ohrozit jeho nestrannost.

III. Zaměstnanec se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování
a jednání, které by mohlo snížit důvěru ve veřejnou správu v očích veřejnosti, nebo
dokonce zavdat příčinu k vydírání zaměstnance v důsledku jeho jednání v rozporu
s právními předpisy nebo etickými normami.

Článek 8

Mlčenlivost

I. Zaměstnanec zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl
v souvislosti s plněním úkolů veřejné správy, jež by mohly poškodit nebo ohrozit
činnost zaměstnavatele.

II. Zaměstnanec je povinen zachovat mlčenlivost o osobních údajích nebo
utajovaných informacích v rozsahu stanoveném právními předpisy, pokud není této
povinnosti zproštěn.

Článek 9

Informace veřejnosti

Každý zaměstnanec poskytuje pravdivé a úplné informace v souladu
s právními předpisy. Veřejnosti sděluje informace zaměstnanec, který je k tomu
na základě interního aktu řízení zmocněn.

Článek 10

Politická nebo veřejná činnost

I. Zaměstnanec jedná při výkonu veřejné správy politicky nestranným způsobem.

II. Zaměstnanec nebude vykonávat takovou politickou nebo veřejnou činnost,
která by mohla narušit důvěru občanů v jeho schopnost nestranně plnit úkoly veřejné
správy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Etické kodexy ministerstva vnitra ČR. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..