Etický kodex zdravotnických pracovníků nelékařů

C. Etický kodex zdravotnických pracovníků nelékařů

Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékaře

I. Zdravotnický pracovník při své práci zachovává úctu k životu, respektuje lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení..

II. Zdravotnický pracovník dbá na dodržování Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, na dodržování práv pacientů, tak jak jsou vyjádřena v Chartě práv pacientů.

III. Zdravotnický pracovník je povinen přistupovat ke své práci s veškerou odbornou schopností, kterou má, s vědomím profesionální odpovědnosti za podporu zdraví, prevenci nemocí, za obnovu zdraví a zmírňování utrpení.

IV. Zdravotnický pracovník poskytuje zdravotní péči jednotlivcům, rodinám, skupinám a spolupracuje s odborníky jiných oborů. Při poskytování zdravotní péče vždy nadřazuje zájmy těch, kterým poskytuje péči, nad zájmy své.

V. Zdravotnický pracovník je povinen chránit informace o těch, kterým poskytuje své služby, bez ohledu na způsob, jakým jsou tyto informace získávány, shromažďovány a uchovávány. Povinnou zdravotnickou dokumentaci vede pečlivě a pravdivě, chrání ji před zneužitím a znehodnocením.

VI. Zdravotnický pracovník aktivně prohlubuje znalosti o právních předpisech platných pro jeho profesi a dodržuje je.

VII. Zdravotnický pracovník nesmí podřizovat poskytování zdravotní péče komerčním zájmům subjektů, působících v oblasti zdravotnictví.

Zdravotnický pracovník a spoluobčané

I. Zdravotnický pracovník při poskytování zdravotní péče respektuje životní hodnoty občanů, jejich životní zvyky, duchovní potřeby a náboženské přesvědčení a snaží se vytvářet podmínky zohledňující individuální potřeby jednotlivců.

II. Zdravotnický pracovník v rozsahu své odbornosti a pravomocí poskytuje občanům informace, které jim pomáhají převzít spoluzodpovědnost za jejich zdravotní stav a případnou léčbu.

III. Zdravotnický pracovník považuje informace o pacientech za důvěrné a je si vědom povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého povolání.

IV. Zdravotnický pracovník při poskytování zdravotní péče dbá v maximální možné míře o zajištění intimity.

V. Zdravotnický pracovník nesmí zneužít ve vztahu k nemocnému jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem.

VI. Zdravotnický pracovník se snaží při poskytování zdravotní péče docílit vztahu založeného na důvěře, který ctí práva pacienta, reaguje na aktuální rozpoložení pacienta, současně jsou respektována práva a povinnosti zdravotnického pracovníka jako poskytovatele zdravotní péče.

Zdravotnický pracovník a praxe

I. Zdravotnický pracovník poskytuje zdravotní péči v rozsahu své odbornosti a  pravomocí,  s  potřebnou mírou autoregulace a empatie.

II. Zdravotnický pracovník aktivně usiluje o vlastní odborný, osobní a intelektuální růst po  celou dobu svého profesionálního života a své nové znalosti a dovednosti se snaží využít v praxi.

III. Zdravotnický pracovník usiluje o co nejvyšší kvalitu a úroveň poskytované zdravotní péče.

IV: Zdravotnický pracovník poskytne nezbytně nutnou zdravotní péči i nad rámec svých pravomocí, pokud ji nemůže poskytnout způsobilý zdravotnický pracovník a pokud nebezpečí, které plyne z prodlení, je větší než možné nebezpečí plynoucí z nedostatečných znalostí a dovedností zdravotnického pracovníka.

V. Zdravotnický pracovník jedná a vystupuje tak, aby jeho chování přispělo k udržení prestiže a zvyšování společenského uznání zdravotnických povolání.

VI. Zdravotnický pracovník při přebírání úkolu i při pověřování úkolem zodpovědně zvažuje kvalifikaci svou i ostatních zdravotnických pracovníků.

Zdravotnický pracovník a společnost

I. Zdravotnický pracovník působí na zdravotní uvědomění jednotlivců při poskytování zdravotní péče. Podle svých odborných schopností se podílí na podporování a  šíření zásad zdravého života, zásad ochrany životního prostředí, objasňování problémů spojených s péčí o poškozené zdraví lidí.

II. Zdravotnický pracovník spolupracuje při těch aktivitách, které směřují ke zlepšení zdravotního a sociálního prostředí v životě lidí.

Zdravotnický pracovník a spolupracovníci

I. Zdravotnický pracovník spolupracuje v rámci mezioborového týmu s ostatními odborníky tak, aby byly splněny všechny cíle plánu komplexní zdravotní péče o pacienta.

II. Zdravotnický pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů i spolupracovníků jiných odborností.

III. Zdravotničtí pracovníci se navzájem podporují ve svých odborných rolích a aktivně rozvíjejí úctu k sobě i druhým.

IV. Zdravotnický pracovník vystupuje, podle aktuální situace, jako ochránce pacienta, zejména pokud je péče o něho ohrožena nevhodným chováním nebo jednáním jiného zdravotníka či osoby.

Zdravotnický pracovník a profese

I. Zdravotnický pracovník je odpovědný za kvalitu jím poskytované zdravotní péče a za co nejvyšší odbornou úroveň svého vzdělávání.

II. Zdravotnický pracovník dbá na udržování a zvyšování prestiže své profese.

III. Zdravotnický pracovník se neustále snaží o rozvoj své profese, o rozvoj svého profesního zaměření a zvýšení své odborné úrovně. Etický kodex všech zaměstnanců Endokrinologického ústavu podílejících se na řešení výzkumných projektů

Navrhovatelé výzkumných projektů

I. Navrhovatelé výzkumných projektů jsou povinni předkládat návrhy projektů k posouzení Etické komisi Endokrinologického ústavu (EK) a to v dostatečném časovém předstihu.

II. Navrhovatelé výzkumných projektů jsou povinni respektovat připomínky EK, podle doporučení EK návrh projektu upravit.

III. Navrhovatelé výzkumných projektů, ve kterých jsou používána laboratorní zvířata jsou povinni předkládat návrhy výzkumných projektů odborné komisi pro práci s laboratorními zvířaty ustavené v EÚ v dostatečném časovém předstihu.

IV. Navrhovatelé výzkumných projektů, ve kterých jsou používána laboratorní zvířata jsou povinni respektovat připomínky odborné komise a podle doporučení  návrh projektu upravit.

Řešitelé výzkumných projektů

I. Řešitelé a všichni pracovníci podílející se na realizaci výzkumných projektů jsou povinni respektovat rozhodnutí EK .

II. Do klinické studie může být, v souladu s platným zněním  zákona 79/1997, přijata pouze osoba, která na základě vystihující písemné informace podepsala informovaný souhlas s účastí ve studii nebo s genetickým vyšetřováním.

III. U klinických studií řešitelé a všichni pracovníci podílející se na realizaci výzkumných projektů pracují podle etických principů zmíněných v  etických kodexech jednotlivých skupin pracovníků (zdravotničtí pracovníci nelékaři, lékaři, setry). Na dodržování těchto zásad dohlíží EK.

IV. Vedoucím prací, při kterých jsou používána laboratorní zvířata, může být pouze osoba, která získala osvědčení pro práci s laboratorními zvířaty v souladu s platným zněním zákona  246/1992 podle § 17.  Tato osoba zodpovídá  za dodržování zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Zdroj: web2.endo.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Etický kodex zaměstnanců ve zdravotnictví. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..