Etický kodex e-mailingu od Seznam.cz

I Seznam.cz nám vytvořil doporučení pro rozesílatele komerčních sdělení a obchodních nabídek

Protože správně cílená a zajímavá e-mailová komunikace firem směrem k zákazníkům patří k důležitým marketingovým nástrojům. Ne všechny subjekty však dodržují základní pravidla a zákony, které k tomuto druhu marketingové komunikace patří. Proto jsme se společně se společností VIVmail rozhodli vytvořit „Etický kodex e-mailingu“ jako reakci na stále se zhoršující praktiky rozesílatelů hromadných sdělení, které poškozují uživatele, respektive zákazníky.

„Chcete, aby vaše e-maily nekončily ve spamu nebo v koši? Přečtěte si pár rad, které pomohou důvěryhodnosti vašich obchodních sdělení i vašemu byznysu. Stačí se řídit jednoduchými pravidly, z nichž některá jsou navíc dána zákonem. Dodržováním těchto pravidel zvýšíte pravděpodobnost doručení vašeho hromadného obchodního sdělení do schránky příjemce.“

Více již na stánkách seznamu

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy
Preambule

Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost  všech postupů a rovný přístup   ke všem fyzickým i právnickým osobám. Smyslem tohoto kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve veřejnou správu.
Účelem      Etického      kodexu      úředníků      a      zaměstnanců      veřejné       správy
(dále   jen   „Kodex“)   je   vymezit   a podporovat   žádoucí   standardy   chování   úředníka a
zaměstnance veřejné správy ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.

Úředník     a     zaměstnanec     veřejné     správy     zachovává     věrnost     zásadám
práva a    spravedlnosti    vyplývajícím    z evropského    kulturního    a    historického
dědictví, jedná v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, zachovává úctu a
loajalitu k České republice, jakož i k úřadu a ostatním úředníkům a zaměstnancům veřejné správy.
Článek 1
Zákonnost
(1)        Úředník   a   zaměstnanec   veřejné   správy   plní   úkoly   veřejné   správy   v
souladu s  ústavním  pořádkem,  se  zákony   a ostatními   právními   předpisy   a   s právem
Evropské unie, jakož i s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

(2)       Při plnění úkolů veřejné správy jedná úředník a zaměstnanec veřejné správy pouze v
rozsahu zákonem svěřené pravomoci orgánu veřejné správy a v souladu s jejím účelem.
Článek 2
Rozhodování
(1)        V mezích        zákona        úředník        a        zaměstnanec        veřejné
správy vždy volí nejvhodnější řešení s ohledem na veřejný zájem a na rozhodné okolnosti konkrétního
případu. Dbá na to, aby rozhodnutí nemohlo být z objektivního hlediska vnímáno jako nespravedlivé.
Do práv osob úředník a zaměstnanec veřejné správy zasahuje jen za podmínek stanovených
zákonem                 a                  v nezbytném                  rozsahu, nutném k
dosažení účelu sledovaného veřejným zájmem, k jehož ochraně mu byla pravomoc
svěřena.

Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář

Žurnalistický kodex

Tento kodex je souhrnné pojmenování psaných i nepsaných norem, které lze uplatnit v žurnalistice.  Jsou to takzvaná vodítka pro novináře, jak se rozhodovat v každodenních etických otázkách. Tyto etické kodexy přijímají jednotlivé redakce, organizace a státní instituce.

Problémem je, že v žurnalistice se zde střetává svoboda slova s obecnou mírou vkusu, ochrannou soukromí, práva na čest a důstojnost a hledáním objektivní pravdy.

Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář

 Etický kodex Asociace inkasních agentur

(přijatý 17. března 2011, aktualizovaný 7. prosince 2011)

Při vědomí důležité společenské role se firmy sdružené v Asociaci inkasních agentur zavazují dodržovat následující pravidla:

1. Všechny státní a místní zákony a nařízení budou přísně dodržovány.

2. Osobní nedotknutelnost dlužníka bude respektována za každých podmínek.

3. Obchod bude veden cestou rozvíjející a podporující respekt a důvěru v činnost inkasních agentur.

4. Všechny získané informace budou předmětem ochrany dat .

5. Případy ve správě inkasních agentur budou spravovány rychle, výkonně a profesionálně.

Z pohledu Etického kodexu je přípustné, vhodné a žádoucí:

Celý příspěvek

Publikováno | Autor: podpora | Napsat komentář

Etický kodex KHS

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ

Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

I.
Základní ustanovení

Zaměstnanec vykonává svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony a dalšími právními předpisy a vnitřními předpisy KHS, a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními tohoto kodexu.

Zákonnost při rozhodování, rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám, profesionalita, nestrannost a odpovědnost jsou základními zásadami, které je povinen každý zaměstnanec KHS ctít a vytvářet tak základ pro budování a udržení důvěry veřejnosti.

II.
Obecné zásady

Zaměstnanec činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně, na základě jejich skutkové podstaty,

přihlížeje pouze k právně relevantním skutečnostem, a bez zbytečných průtahů. Nejedná svévolně k újmě jakékoli osoby, skupiny osob nebo orgánu či složky právnické osoby, ale naopak prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů.

V pracovní době se zaměstnanec věnuje výlučně plnění pracovních úkolů a povinností s plným vynaložením svých sil a schopností. K výkonu své pracovní činnosti přistupuje tvořivě a iniciativně, s veškerou svojí invencí. V rámci své kompetence činí vše pro úplné, přesné a včasné plnění svěřených pracovních úkolů. Odpovídá za spolehlivost a správnost dokladů, které vytváří.

Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář