ETICKÝ KODEX zaměstnanců Úřadu vlády ČR

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Úřadu vlády ČR

Preambule

Etický kodex (dále jen „Kodex“) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Úřadu vlády ČR (dále jen „Úřad“), které jsou stanoveny Zákoníkem práce, dalšími platnými právními předpisy, interními předpisy Úřadu a základními pravidly slušnosti.

Článek 1

Základní ustanovení

  I. Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec Úřadu dodržovat a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou zákonnost, kvalita a efektivnost práce a dále etika práce (zejména dodržování nestrannosti a rovného přístupu ke všem fyzickým i právnickým osobám), neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost.

  II. Vedení Úřadu přispívá k uplatňování těchto zásad a tím i k efektivními výkonu veřejné správy vytvářením vhodného pracovního prostředí a zachováváním rovného přístupu k zaměstnancům s důrazem na hodnocení především podle odvedené práce.

Článek 2

Obecné zásady

  I. Zaměstnanec vykonává svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony a dalšími právními předpisy a ustanoveními tohoto Kodexu.

  II. Zaměstnanec vykonává svou práci na vysoké odborné úrovni, kterou je povinen si průběžně prohlubovat a doplňovat studiem. Práci vykonává s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.

  III. Zaměstnanec jedná korektně a s úctou s ostatními zaměstnanci Úřadu i se zaměstnanci jiných správních úřadů.

Článek 3

Střet zájmů

  I. Zaměstnanec nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho soukromého zájmu s jeho postavením zaměstnance Úřadu. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu blízké a příbuzné osoby a právnické a fyzické osoby, se kterými má nebo měl obchodní nebo politické vztahy.

  II. Zaměstnanec se neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje. V případě, že si zaměstnanec není jist, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem jeho pracovní činnosti projedná záležitost se svým přímým nadřízeným.

Článek 4

Dary a jiné nabídky

  I. Zaměstnanec nepřijímá žádné pozornosti, dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit jeho rozhodování, narušit profesionální přístup k věci, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností. Zaměstnanec se přímo ani nepřímo nezapojí do žádné činnosti, která by mohla být vykládány jako požadování či přijímání úplatků či výhod za účelem vlastního prospěchu.

  II. Zaměstnanec nepřipustí, aby se v souvislosti s výkonem práce dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost. V případě, že je zaměstnanci v souvislosti s výkonem jeho práce nabídnuta jakákoliv výhoda, musí ji odmítnout a o nabídce neprodleně informuje svého přímého nadřízeného.

  III. Zaměstnanec se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, které by mohlo snížit důvěryhodnost Úřadu v očích veřejnosti nebo které by mohlo zavdat příčinu k různým formám nátlaku na zaměstnance Úřadu ze strany jiných osob.

Článek 5

Zneužití úředního postavení

  I. Zaměstnanec nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení, ani informace získané při výkonu své práce na Úřadu k osobnímu prospěchu jiných osob. Nesnaží se ovlivnit pro soukromě účely žádnou osobu či instituci tím, že by zneužil svého úředního postavení.

  II. Zaměstnanec neuvádí vědomě v omyl ani veřejnost ani ostatní zaměstnance Úřadu.

  III. S informacemi získanými při výkonu své práce nakládá zaměstnanec s potřebnou důvěrností a poskytuje jim příslušnou ochranu. Řídí se přitom platnými právními předpisy (např. zák. 101/2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

  IV. Zaměstnanec si pro svou vlastní potřebu nepřivlastňuje žádné finanční prostředky ani majetek Úřadu a vědomě nepřispívá k tomu, aby tak činil někdo jiný.

Článek 6

Oznámení nepřípustné činnosti

  I. Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní spravování a využívání finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny a zabránil podvodnému nebo korupčnímu jednání. V případě, že zjistí finanční ztrátu nebo ztrátu na majetku Úřadu, oznámí tuto skutečnost přímému nadřízenému zaměstnanci.

  II. V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právními předpisy nebo způsobem, který představuje možnost zneužití úřední moci, odmítne takovéto jednání a oznámí tuto skutečnost svému přímému nadřízenému.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

  I. Tento Kodex je závazný pro všechny zaměstnance Úřadu, kteří jsou k němu v pracovním poměru nebo jsou dočasně přidělení k výkonu práce v Úřadu a dále je závazný pro zaměstnance činné pro Úřad na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

  II. Porušení jednotlivých ustanovení tohoto Kodexu bude posuzováno jako porušení pracovní kázně ve smyslu platných pracovně právních předpisů.

  III. Všichni zaměstnanci Úřadu musí být seznámeni s tímto Kodexem, s jeho změnami a doplňky.

  IV. Tento Kodex nabývá účinnosti dnem podpisu.Příspěvek byl publikován v rubrice Etické kodexy ministerstva vnitra ČR. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..